เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ


คู่มือดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560-2579


มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 ‎(2 ตุลาคม 2561)‎


QA แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การศึกษา ‎‎(ใหม่)‎‎


เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ


แบบรายงาน Internet สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o,n,v,I net 60สถานศึกษาในจังหวัดชุมพร


ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดชุมพร ปี 2559


แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551


คู่มือการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ


คู่มือนักเรียนออกกลางคัน


คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Make it Happen!


เอกสารการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

คู่มือคลังคำศัพท์


ประกันคุณภาพ


สารสนเทศทางการศึกษา


บทอาขยานภาษาไทย


ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ตัวชี้วัดที่ควรรู้


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H


คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปรับปรุงใหม่ PDF


Asean Mini Book


ภาษาอาเซียน


ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559


ผลการวิเคราะห์ NT ปี 2557