กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

การปฎิบัติที่เป็นเลิศของครูปฐมวัย จังหวัดชุมพร

โพสต์2 ก.ค. 2564 20:39โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่องันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูปฐมวัยจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนเชิงรุก

โพสต์2 ก.ค. 2564 20:35โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาะิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมชุมพรการ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

โพสต์21 มิ.ย. 2564 23:22โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นำหน่วยงานทางการศึกษา วิพากษ์ จัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์13 มิ.ย. 2564 23:29โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนวัดสมุหเตตราราม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์31 พ.ค. 2564 23:30โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรนำครูโรงเรียนบ้านคลองระ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับรู้แนวทางการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

ทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:46โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:40โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดชุมแสง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในโรงเรียน

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

โพสต์27 เม.ย. 2564 19:36โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล  พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเรื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์31 มี.ค. 2564 23:05โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและตรวสอบผลการดำเนินการ และการบันทึกผลการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละชั่วโมง

ติดตามการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โพสต์31 มี.ค. 2564 22:58โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รายงานผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในภาพรวมของจังหวัดชุมพแ ต่อคณะติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมติดตามการใช้หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

1-10 of 222