กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

กิจกรรมการนิเทศ ทางการศึกษา

ประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี

โพสต์14 ต.ค. 2563 22:17โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนอนุกรรมการประชุมเรียบเรียงข้อมูลครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่าน ZOOM MEETING

สือเสาะข้อมุลเชิงพื้นที่ ครูผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

โพสต์14 ต.ค. 2563 22:09โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่อนุคณะกรรมการสืบเสาะข้อมูลเชิงพื้นที่ครูผู้ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สะท้องผลการปฏิบัติงานโครงการ Coaching Teams

โพสต์14 ต.ค. 2563 22:03โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมสตาร์ไลน์ บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:27โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการสอนร่วมกับทีมวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับวัง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคูณภาพการศึกษาจังหวัดชุมพร

นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:25โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการสอนร่วมกับทีมวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคูณภาพการศึกษาจังหวัดชุมพร

นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:19โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการสอนร่วมกับทีมวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคูณภาพการศึกษาจังหวัดชุมพร

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:15โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านน้ำลอด สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:11โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 19 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ให้แนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา N-NET รายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กับศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

นิเทศการสอนตามโครงการ Coaching Teams

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:07โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการสอนร่วมกับทีมวิชาการของโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคูณภาพการศึกษาจังหวัดชุมพร

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์14 ต.ค. 2563 21:01โดยนายชัชวาล พรหมเรือง

วันที่ 15 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าหนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดปากน้ำละแม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1-10 of 202