ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์31 มี.ค. 2564 23:05โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและตรวสอบผลการดำเนินการ และการบันทึกผลการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละชั่วโมง
Comments