พัฒนาวิทยากรแกนนำฯ

โพสต์7 ก.ย. 2563 00:28โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้านายชัชวาล พหรมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาวิทยากรแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดบทเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน้ำลอดน้อย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Comments