ติดตามการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โพสต์31 มี.ค. 2564 22:58โดยนายชัชวาล พรหมเรือง
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รายงานผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในภาพรวมของจังหวัดชุมพแ ต่อคณะติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมติดตามการใช้หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
Comments